exhibition

Saga > exhibition > Innihald
fender storage transportation 'ej
May 28, 2016

1, lup 1) ghojmoq-chord mode lup nguSDI' lup.

2) fender during loading 'ej unloading, mIw lugh ta' moj pol choSay'moHlaH 'ej vaj wej vaj, lo'taHvIS let hooks, pIp je fenders lan ngaQ mIwvam'e' lifting.

3) Daq goods HoS-kun, bagh 'e' wej shift goods during naQ lup mIw ensuring wej QeyHa'.

4) qaSpu'DI' tep Daq specific, yuQmeyDaq lift luch truck, QIH mup 'ej webqu'meH nov lo'.

2, storage 1) sunlight direct, SIS peD, 'ej webqu'meH nov vaj webqu'meH nov rubber fender product storage, qaStaHvIS pey, alkalis, oils organic solvents 'ej substances latlh; webqu'meH nov vo' tuj latlh puS 1 m, inventory-15 ℃-40 ℃ Hat Hal.

2) fender storage Daq mIchHom approximately 400 mach neH luDan

mach 'ej medium law' law' yIteb selection inflatable rubber fender Duj Duj case

inflatable rubber fender range neH size vo' 500 x 1000 mm 4500 x 12000 mm, Hoch Hol 'ej non-Hol sizes DaH nobvam.
qingdao shenxing jejlaw bag Manufacturersvo: +86-18663978771